Nedir bu İstatistik?

1 sayfadaki 3 sayfası 1, 2, 3  Sonraki

Aşağa gitmek

Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Narcissus Bir 05.12.06 1:16

İstatistik Nedir ?

İstatistik hakkında bugüne kadar bilimsel ya da bilimsel olmayan pekçok tanım yapılmıştır. Bilimsel olmayan tanım ve benzetmelerden bazıları ciddiyet dışı görünmelerine karşın, gerçekte bazı önemli noktaları ortaya koymaktadır. Örneğin "Üç türlü yalan vardır: Yalan, kuyruklu yalan, ve istatistik" benzetmesi herşeyin istatistik ile ispat edilemeyeceğini vurgulamaktadır. Dar anlamda İstatistik, geçmiş ve şimdiki durumla ilgili toplanmış sayısal verileri geliştirilmiş olan bazı tekniklerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermemizi kolaylaştıran bir bilim dalıdır.
17. Yüzyıla kadar sadece bilgi kaydetme şeklinde gerçekleşen istatistiki çalışmalar, 18. ve 19. Yüzyıllarda J. Bernoulli (1645-1705) ve K.Gauss'un (1777-1855) katkılarıyla matematik temelleri üzerine oturtulmuş, ihtimal teorisi geliştirilmiştir. Sosyal ve antropolojik olaylara istatistiği kapsamlı bir şekilde uygulayan ilk matematikçi olan Adolphe Quételet (1796-1874) ise modern istatistiğin kurucusu olarak kabul edilmiştir. 20. Yüzyılın başında R. A. Fisher, K. Pearson ve W. S. Gosset'in katkılarıyla tahmin yapma ve karar verme konuları ön plana çıkarak istatistik artık sayısal verilerin yorum ve değerlendirmesini yapan bir bilimsel metodlar topluluğu haline gelmiştir.
Yukarıdaki gelişimler ışığında istatistiği tekrar tarif edecek olursak; İstatistik, verilerin toplanması, organize edilmesi, özetlenmesi, sunulması, tahlil edilmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan ilmi metodlar topluluğudur.
İstatistik ilmi zaman içinde geliştikçe günlük hayatımızda hemen hemen her konuda kullanılır hale gelmiştir. Sosyolojik araştırmalardan, devlet yönetimine, üretim sektöründen, tıp bilimine kadar pek çok kurumda faydalanılan bir bilim dalı olan istatistik, finans içerisinde de önemli bir yer tutmaktadır. Amerika'da borsa analistleri ilk olarak istatistikçi diye adlandırılmıştır, zaman içinde diğer analiz tekniklerinin de kullanımından sonra analist denmeye başlanmıştır.
İş hayatında karşılaştığımız bazı olayları ve araştırma sonuçlarını değerlendirmede matematik modellemelerden yararlanmanın yanısıra, bazı belirsizlik durumlarında sonuca ulaşmamızı kolaylaştıran istatistiği uygularken sahip olmamız gereken bakış açısını aşağıda vermeye çalıştık.
Hemen hemen her iş kolunda ve kademesinde, çalışanlar ve yöneticiler, üretecekleri ürünün belirlenmesinde, veya çalışmalarını yönlendirecekleri hedef kitlenin seçiminde bazı araştırmalar yapmak zorundadırlar. Bilgi toplama, örnek seçimi, değerlendirme ve sonuca varma aşamalarında karşılaşacağımız safhalar, en basit anlamda aşağıdaki gibi gruplanabilir:

Rakamsal Bilgileri Anlamlandırmak

İş yaşamında her yönetici içinde bulunduğu durum hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sahibi olmak ister. Modern çağda bilgisayarların muazzam kapasiteleri sayesinde mevcut pek çok bilgi ölçülebilir. Örneğin faiz oranları, hisse senedi fiyatları, para arzı, işsizlik gibi çok geniş kapsamlı bir veri tabanından bir grup bilgiyi değerlendirmek gerekebilir. Bir ürünün talep gücünü belirlemek için pazar araştırmaları yapmak, bir mali denetçinin hesaplardaki yanlışlarla ilgilenmesi, bir personel müdürünün işe alınacak elemanlar hakkındaki subjektif yargılarının yanında genel yetenek test sonuçlarını değerlendirmesi gibi pek çok örnek verilebilir.
Bu örneklerdeki ortak özellik; toplanan bilgilerin sayısal olmasıdır. İstatistikçinin görevi ise bu geniş sayısal verilerin içinden önemli özellikleri gösterenleri çıkarıp, sentezini yapmaktır.
Etraflıca yapılan analizlerden ve verilerin sentezlenmesinden pek çok çıkarım yapılabilir. Uygun metodu belirleyebilmek için sayıların yapısına ve nasıl kullanılacağına dikkat edilmelidir. Bazı durumlarda ileri seviyede teknikler kullanmak gerekebileceği gibi, bazen de sayısal ve grafik özetlemeler yeterli olabilecektir.

Belirsizlik ile İlgilenmek

İstatistik bir belirsizlik bilimidir. İstatistikçiler, "Nedir?" sorusuyla değil, "Ne olabilir?" veya "Ne muhtemeldir?" soruları ile ilgilenirler.
Aşağıdaki ifadeleri gözönüne alalım:

"KCHOL hisse senedinin fiyatı altı ay sonra şimdikinden fazla olacak."
"Eğer bütçe açığı tahmin edildiği kadar yüksek çıkarsa, faiz oranları yılın geri kalan kısmında da yüksek olacak."
"Eğer bu teklif sunulursa rakiplerin tekliflerinden daha düşük olacak ve anlaşma sağlamlaşacak."
"Bu üründe pazar payını arttırmak için en iyi fırsat 18-25 yaş grubunu hedefleyen reklamlarla yakalanacaktır."

Bu ifadelerin hepsi bir kesinlik içermektedir. İspat istendiğinde gerçekliklerinden emin olunamadığı görülecektir. Bir analist, KCHOL hisse senedi fiyatının gelecek birkaç ayda artacağına inansa bile emin olamaz.
Anlam bakımından ele alındığında yukarıdaki ifadeler şöyle olacaktır:

"KCHOL hisse senedinin fiyatı altı ay sonra şimdikinden yüksek olabilir."
"Eğer bu teklif sunulursa, rakiplerin teklifinden daha düşük olması ve anlaşmanın sağlamlaşması muhtemeldir."

Şimdiye kadar "Gereksiz belirsizlikler içeren ifadeler" yerine "garantisiz kesinlikte ifadeler" kullanılması gerektiği üzerinde duruldu. Sonuçta "olabilir" veya "olması muhtemeldir" ifadeleri, olayın olmamasından daha kuvvetli olasılıklar için kullanılıyor denebilir; fakat olay "ne kadar muhtemeldir?"
Dil bilimi, belirsizliği "imkansızdan kesin'e kadar" ifade etmek için yeterlidir, fakat bazı olayların belirsizliği konusunda yetersiz kalabilmektedir. Burada kullanacağımız dil "OLASILIK" olacaktır.

Örnekleme

Bir üretici ürettiği yeni bir malı pazara çıkarmadan önce bu ürünün talebi hakkında bazı yorumlar almak ister. Hatta bazen pazar araştırması yaptırır. Üretici tüm potansiyel müşterilerin fikrini öğrenmek istese de, bu kitleyi araştırmak karşılanamayacak kadar pahalı bir yöntem olacağından, ufak bir grup örnek üzerindeki araştırma ile yetinecektir. Araştırma sonuçları bu gruptan alınacak bilgilere dayandırılacaktır. Bu tip örnekleme iş hayatında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Fakat, örnekten bilgi almak yeterli değil, önemli olan alınan bilgilerle daha geniş bir kitle için sonuca varabilmektir. Bir örnek incelemekle nüfusun tümü hakkında elbette kesin bir bilgi edinemeyiz. Örneğin, bir rapordan alınan örneğin %8,2'sinin yanlış çıkması geri kalanının tamamının %8,2'sinin yanlış olacağı anlamına gelmez. Bundan dolayı alınan bir örneğin sonuçlarından yaptığımız çıkarımlarda doğal olarak bazı belirsizlikler olacaktır.

İlişkileri analiz etmek

"Para arzındaki büyüme oranı enflasyon oranını etkiler mi?"
"Eğer General Motors orta sınıf otomobil fiyatlarını %5 arttırırsa, artışın bu otomobil sınıfındaki satışlara etkisi ne olur?"
"Kamu sektörü tekel ortamında rekabet ortamına göre daha mı karlı?"

Bu örneklerin herbiri, "muhtemelliğe" ve "iki ya da daha fazla değişkenin aralarındaki ilişkilere" bağlıdır. Örneğin, %5 fiyat artışının talep üzerindeki etkilerini nasıl cevaplayabilirsiniz? Basit ekonomi teorisine göre, diğer şartlar aynı kalırsa, fiyatlardaki artış talepte düşüşe neden olur. Fakat ne kadar düşüşe sebep olduğunu söyleyemez.
Devam edebilmek için, geçmişteki fiyat artışlarının talebi nasıl etkilediğine dair sayısal veri toplanmalıdır.
Bunun sonucunda "geçmişte olan olayın gelecekte de olabileceği" değerlendirmemizi öneri olarak sunabiliriz.

Tahmin

Gelecek hakkında birşeyler söylemek, insanoğlunun en karakteristik özelliklerindendir; fakat iş hayatındaki güvenilir tahminler bunun çok ötesindedir. Bir malın piyasaya sürülmesi için, çok önemli yatırım kararları alınmalı ve ilerideki birkaç yıl için pazar durumu iyi tahmin edilmelidir.
Halihazırda piyasada bulunan ürünler için, kısa dönemde satış tahminleri, amaçlanan satış oranlarını tutturma açısından önemli olduğu gibi, benzer şekilde gelecekteki faiz oranlarını tahmin etmek, borçlanmak isteyen bir şirket için önem taşımaktadır.
Esas olarak, gelecekteki bazı değerlerin tahmini; geçmişteki davranış düzenleri incelenerek elde edilir. Bu sebeple, tahmin edilecek konunun, geçmişteki davranışları hakkında bilgi toparlanırken diğer ilgili değişkenler hakkında da bilgi toplanır.
Bu bilgilerin analizi gelecekteki trendi gösterebilir.

Belirsiz Ortamda Karar Verme

İş hayatında, çoğu zaman gelecekteki davranışı tam olarak kestirmeden karar alınır. Bir teklif sunarken üretici, işi tamamlayana kadar yapacağı tüm harcamaları önceden bilemez. Dahası, sunulan diğer tekliflerden de haberdar değildir. Bütün bunlara rağmen, kendisinden bir teklif sunması beklenmektedir. Bir araştırmacı, gelecekteki piyasa hareketlerini bilmeden portföyündeki enstrümanları dengelemelidir.
Bütün bu örneklerin gösterdiği gibi, iş kararları alınırken muhtemel seçenekleri değerlendirmek için bazı tekniklerden faydalanmak gerekmektedir. Amaç; belirsiz ortamları anlamamızı kolaylaştırarak, daha iyi kararlar alabilmemizdir.
Yukarıda kısaca açıklamış olduğumuz safhaları özetleyecek olursak; İstatistik, verilerin toplanıp düzenlenmesi, anlamlı örnek seçimi, sonuçların analizi, tahmin ve karar verme aşamalarından meydana gelmektedir.
İstatistiki metodların bizi ilgilendiren kısmı, finans sektörü içerisindeki kullanım şekilleri olacaktır. Kişiler tasarruflarını ileride daha fazla hale getirebilmek için çeşitli alanlara yatırırlar. Sermaye piyasası araçları da tercih edilen yatırım alanlarından biridir. Sermaye piyasası araçlarının gelişimi ve türevleri, bugünün piyasa katılımcılarını daha fazla risk ile karşı karşıya bırakmış, yatırım araştırmacılarının gerçekleştirdiği çalışmalar, bu yatırım araçlarının hem birbirleri ile hem de kendi içerisinde ilişkilerini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmamızın amacı, yatırım araçlarının birbirleri ile olan ilişkilerini bireysel yatırımcıların da öğrenebilmesi ve yatırımlarına daha bilinçli şekilde yön verebilmelerini sağlamaktır.


--------------------------------------------------------------------------------
Glossary
Trend Bir dizi göstergenin izlediği doğrusal yön, gidişat,akım

(alıntı)

_________________
Lethe!!! Yok eden sıvından ver içmek için bana ve boş ve güçlü unutkanlığın tatlı merhemini ve lütfunu ödünç ver bana...
Narcissus
Narcissus
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 681
Nerden: : Ankara
Kayıt tarihi : 20/09/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

nedir bu istatistik

Mesaj tarafından BİRgarip Bir 27.12.06 1:48

hakkatten

nedir bu istatistik
neye yarar ekmek kazandırır mı
BİRgarip
BİRgarip

Mesaj Sayısı : 2
Kayıt tarihi : 27/12/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Farkow Bir 28.12.06 21:08

valla o kadar uzun geldiki okuyasim gelmedi
ben en iyisi bilmemeye devam ediyim Very Happy
Farkow
Farkow

Mesaj Sayısı : 428
Yaş : 30
Kayıt tarihi : 10/12/06

Kullanıcı profilini gör http://www.ranpugin.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Narcissus Bir 30.12.06 2:38

BİRgarip demiş ki:hakkatten

nedir bu istatistik
neye yarar ekmek kazandırır mı

Ya onu artık doxaya sorucaz. Doxa Hanım?? İstatistik ekmek kazandırır mı efeem??

_________________
Lethe!!! Yok eden sıvından ver içmek için bana ve boş ve güçlü unutkanlığın tatlı merhemini ve lütfunu ödünç ver bana...
Narcissus
Narcissus
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 681
Nerden: : Ankara
Kayıt tarihi : 20/09/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından lawine Bir 30.12.06 2:59

geçen hocalardan biri bizi azarlarken (ki hepsi de bize bölüm tarihinin en haşarı sınıfı muamelesinini yapıo) istatistikten boşboş mezun olmanız bi şeye yaramaz bu kafayla giderseniz anca bi bankaya yamanırsınız dedi.gel sen anla istatistikin halini lol!
lawine
lawine
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 144
Kayıt tarihi : 22/09/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Farkow Bir 30.12.06 3:01

yok efendim mezun olmadan ing bilme diploması şu bu fln filan
ii ki bi okumaya geldik yaa Very Happy
bölüme bi başlıımde gerisi gelcek artık yapcak bişi yok
Farkow
Farkow

Mesaj Sayısı : 428
Yaş : 30
Kayıt tarihi : 10/12/06

Kullanıcı profilini gör http://www.ranpugin.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından doxa Bir 30.12.06 3:03

walla bende henüz bilmiorum ekmek kazandırır mı yoksa ekmek kazanamadan insanı delirtip hastanelikmi eder bilemiorum...
ya okuyan bilir kardeşim
siz gamma fonkisyonuyla integral almayı bilirken bölmeyi yapamamak nedir bilrmisiniz...biz hocalarımısdan bunu öğrenios...

ya bide çok garip şeylerle karşılaşıorum bölümde...ilginç bi deneyim bu bölümde okumak...
gerçekten bilgi almak isterseniz
google da istatistikçi yi we istatikselanaliz sitelerini arattırın...gerçekten yardımcı olur bu siteler size,gerek ders notu açısından gerekse biras tecrübe açısından birileri yardımcı olur size oralarda...


En son tarafından 30.12.06 3:08 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi

_________________
....one way ticket....
doxa
doxa
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 1862
Yaş : 31
Nerden: : İstatistik/Fen/Beytepe
Kayıt tarihi : 22/09/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Narcissus Bir 30.12.06 3:04

doxa demiş ki:walla bende henüz bilmiorum ekmek kazandırır mı yoksa ekmek kazanamadan insanı delirtip hastanelikmi eder bilemiorum...
ya okuyan bilir kardeşim
siz gamma fonkisyonuyla integral almayı bilirken bölmeyi yapamamak nedir bilrmisiniz...biz hocalarımısdan bunu öğrenios...

Yani şimdi sigortalı işe girebiliyomuyuz yani? flower

_________________
Lethe!!! Yok eden sıvından ver içmek için bana ve boş ve güçlü unutkanlığın tatlı merhemini ve lütfunu ödünç ver bana...
Narcissus
Narcissus
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 681
Nerden: : Ankara
Kayıt tarihi : 20/09/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Farkow Bir 30.12.06 3:05

şoka girdim gamma fonksiyonu nedir yaw Smile
tırstım şimdi haaa
sen git lisede hazırlık oku sonra git bidaha univde oku bitmio bu yaa Very Happy
istatistik dedi tutturdu babam ztn başka yerede giremezdim Very Happy
Farkow
Farkow

Mesaj Sayısı : 428
Yaş : 30
Kayıt tarihi : 10/12/06

Kullanıcı profilini gör http://www.ranpugin.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Narcissus Bir 30.12.06 3:05

Farkow demiş ki:şoka girdim gamma fonksiyonu nedir yaw Smile
tırstım şimdi haaa
sen git lisede hazırlık oku sonra git bidaha univde oku bitmio bu yaa Very Happy
istatistik dedi tutturdu babam ztn başka yerede giremezdim Very Happy

Hocam senle sınıf arkadaşı olucaz Wink Kurun ne senin?

_________________
Lethe!!! Yok eden sıvından ver içmek için bana ve boş ve güçlü unutkanlığın tatlı merhemini ve lütfunu ödünç ver bana...
Narcissus
Narcissus
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 681
Nerden: : Ankara
Kayıt tarihi : 20/09/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Farkow Bir 30.12.06 3:08

benim kur o-17
önce o-20 idi sonra kovuldum 17ye geçtim Very Happy
sendemi hazırlıktasın ??? yoksa yanlış mı anladım
yoksa ben iste gecincemi aynı yerde olcaz bişiler Very Happy:D:D
Farkow
Farkow

Mesaj Sayısı : 428
Yaş : 30
Kayıt tarihi : 10/12/06

Kullanıcı profilini gör http://www.ranpugin.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Narcissus Bir 30.12.06 3:09

Farkow demiş ki:benim kur o-17
önce o-20 idi sonra kovuldum 17ye geçtim Very Happy
sendemi hazırlıktasın ??? yoksa yanlış mı anladım
yoksa ben iste gecincemi aynı yerde olcaz bişiler Very Happy:D:D

ben i-2 Aynı sınıfta olucaz İstatistikim bende Wink

_________________
Lethe!!! Yok eden sıvından ver içmek için bana ve boş ve güçlü unutkanlığın tatlı merhemini ve lütfunu ödünç ver bana...
Narcissus
Narcissus
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 681
Nerden: : Ankara
Kayıt tarihi : 20/09/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Farkow Bir 30.12.06 3:10

oo ii Very Happy tanışalım sap gibi kalmayalım orda:)
ankaralı mısın
Farkow
Farkow

Mesaj Sayısı : 428
Yaş : 30
Kayıt tarihi : 10/12/06

Kullanıcı profilini gör http://www.ranpugin.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından doxa Bir 30.12.06 3:11

bugün mezun olacak bi arkla konuşuodum iş yok dedi walla...lol! lol! lol! lol! ya kendini çok geliştirmen lasım ii bi iş sahibi olabilmek için...mesela programlama çok önemli ama maalesef bu bölümde programlama öğrenmek çok zor...

_________________
....one way ticket....
doxa
doxa
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 1862
Yaş : 31
Nerden: : İstatistik/Fen/Beytepe
Kayıt tarihi : 22/09/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Narcissus Bir 30.12.06 3:11

Farkow demiş ki:oo ii Very Happy tanışalım sap gibi kalmayalım orda:)
ankaralı mısın

Evet Ankaralıyım ben Ders saatlerimiz ters galiba ama i-2 de bulabilirsin beni yada arkada sigara içilen kantin tarafında


En son tarafından 01.01.07 21:05 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi

_________________
Lethe!!! Yok eden sıvından ver içmek için bana ve boş ve güçlü unutkanlığın tatlı merhemini ve lütfunu ödünç ver bana...
Narcissus
Narcissus
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 681
Nerden: : Ankara
Kayıt tarihi : 20/09/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Narcissus Bir 30.12.06 3:13

doxa demiş ki:bugün mezun olacak bi arkla konuşuodum iş yok dedi walla...lol! lol! lol! lol! ya kendini çok geliştirmen lasım ii bi iş sahibi olabilmek için...mesela programlama çok önemli ama maalesef bu bölümde programlama öğrenmek çok zor...

Bakalım ya onu herkes dedi bana.


En son tarafından 01.01.07 23:57 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi

_________________
Lethe!!! Yok eden sıvından ver içmek için bana ve boş ve güçlü unutkanlığın tatlı merhemini ve lütfunu ödünç ver bana...
Narcissus
Narcissus
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 681
Nerden: : Ankara
Kayıt tarihi : 20/09/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Farkow Bir 30.12.06 3:13

valla 5 yıldır programlamada inledim ugrastim calistim Very Happy
www.ranpugin.com sitesinde yazılım bölümünde yayınlıom bazi seyler
C++ Very Happy

senin saatler ne bu arada? ben bi salı persembe sabah geliom
Farkow
Farkow

Mesaj Sayısı : 428
Yaş : 30
Kayıt tarihi : 10/12/06

Kullanıcı profilini gör http://www.ranpugin.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Farkow Bir 30.12.06 3:15

msg gelmedi galiba ???
neysee ben sali persembe sabah dier gunler oglen ztn

varya c++ 5 yildir ugrasiom beyin patlattim
www.ranpugin.com yazilim bolumundede yayınlama yapıom beklerim Very Happy
bilmem tabi zor geccekte baslangicta rahatim Very Happy hehe
Farkow
Farkow

Mesaj Sayısı : 428
Yaş : 30
Kayıt tarihi : 10/12/06

Kullanıcı profilini gör http://www.ranpugin.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Narcissus Bir 30.12.06 3:15

Farkow demiş ki:valla 5 yıldır programlamada inledim ugrastim calistim Very Happy
www.ranpugin.com sitesinde yazılım bölümünde yayınlıom bazi seyler
C++ Very Happy

senin saatler ne bu arada? ben bi salı persembe sabah geliom

Aynen salı perşembe sabah. Zemin kattayım ben ama okula gelmicem bayram dönüşüne kadar. O arada ki 2 günde gelmicem

_________________
Lethe!!! Yok eden sıvından ver içmek için bana ve boş ve güçlü unutkanlığın tatlı merhemini ve lütfunu ödünç ver bana...
Narcissus
Narcissus
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 681
Nerden: : Ankara
Kayıt tarihi : 20/09/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Farkow Bir 30.12.06 3:16

tmmdir ya sonra hallederiz ozmn
ztn bende gelmeyi dusunmuom bi plan olmazsa
ders yapmazlar ztn
Farkow
Farkow

Mesaj Sayısı : 428
Yaş : 30
Kayıt tarihi : 10/12/06

Kullanıcı profilini gör http://www.ranpugin.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından unndersuspect Bir 01.01.07 6:33

Narcissus demiş ki:
doxa demiş ki:bugün mezun olacak bi arkla konuşuodum iş yok dedi walla...lol! lol! lol! lol! ya kendini çok geliştirmen lasım ii bi iş sahibi olabilmek için...mesela programlama çok önemli ama maalesef bu bölümde programlama öğrenmek çok zor...

Bakalım ya onu herkes dedi bana.
Wink
"istatistik" inanın 4. sınıfta sevilen bir bölüm....evet ya....ben o kdr zaman geldim okudum da noldu derken.... Smile birden evet ya ben bi şeyler yapabiliyorum....şimdi bi şirkette olsam şunu denerdim....acaba ne üzerine araştırma yapsam....bu ödevde AB nin bilmem hangi verilerini kullansam....4 sene sonunda EUROSTAT ın kutsal bir kaynak olduğunu anlamanızı sağlayan YÜCE BiR BÖLÜMDÜR....sevilir,korunulur istenirse benim gibi 3.5 yılda bitirilebilir ve belki de mazoşist olunup yüksek yapılır... Smile

unndersuspect

Mesaj Sayısı : 2
Yaş : 33
Nerden: : stat
Kayıt tarihi : 01/01/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından doxa Bir 01.01.07 23:45

unndersuspect demiş ki:
"istatistik" inanın 4. sınıfta sevilen bir bölüm....evet ya....ben o kdr zaman geldim okudum da noldu derken.... Smile birden evet ya ben bi şeyler yapabiliyorum....şimdi bi şirkette olsam şunu denerdim....acaba ne üzerine araştırma yapsam....bu ödevde AB nin bilmem hangi verilerini kullansam....4 sene sonunda EUROSTAT ın kutsal bir kaynak olduğunu anlamanızı sağlayan YÜCE BiR BÖLÜMDÜR....sevilir,korunulur istenirse benim gibi 3.5 yılda bitirilebilir ve belki de mazoşist olunup yüksek yapılır... Smile

ya bende 3.5 yılda bitirme olayına baktım ama danışmanım dediki 4.sınıfın 2.döneminde çok önemli dersler war we bunları görmeden mezun olmanız size bi awantaj sağlamaz...bunun üstüne seçmeli derslerimden birini bıraktım...zorunlu mezun ediolarmış çok saçma geldi...bide şey sorjam eurostat nedir??en iisi bi araştırııım:D Very Happy Very Happy

_________________
....one way ticket....
doxa
doxa
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 1862
Yaş : 31
Nerden: : İstatistik/Fen/Beytepe
Kayıt tarihi : 22/09/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından unndersuspect Bir 02.01.07 8:08

doxa demiş ki:
unndersuspect demiş ki:
"istatistik" inanın 4. sınıfta sevilen bir bölüm....evet ya....ben o kdr zaman geldim okudum da noldu derken.... Smile birden evet ya ben bi şeyler yapabiliyorum....şimdi bi şirkette olsam şunu denerdim....acaba ne üzerine araştırma yapsam....bu ödevde AB nin bilmem hangi verilerini kullansam....4 sene sonunda EUROSTAT ın kutsal bir kaynak olduğunu anlamanızı sağlayan YÜCE BiR BÖLÜMDÜR....sevilir,korunulur istenirse benim gibi 3.5 yılda bitirilebilir ve belki de mazoşist olunup yüksek yapılır... Smile

ya bende 3.5 yılda bitirme olayına baktım ama danışmanım dediki 4.sınıfın 2.döneminde çok önemli dersler war we bunları görmeden mezun olmanız size bi awantaj sağlamaz...bunun üstüne seçmeli derslerimden birini bıraktım...zorunlu mezun ediolarmış çok saçma geldi...bide şey sorjam eurostat nedir??en iisi bi araştırııım:D Very Happy Very Happy


"eurostat " avrupa birliğinin istatistik kurumu gibi bi şey... her türlü veriyi bulabilirsiniz...bi ikincisi tabiki 3.5 senede bitirmek güzel bi şey ama açıkcası dersini boşuna bırakmışsın....yani zorla mezun edemezler kimseyi... Smile senin kazanılmış hakkın var....ben istenirse yapılabilceğini söylemek istedim....bana gelince? açıkcası karar veremedim....şu an sadece finalleri düşünmek gereklii... Smile önemli olan iyi bir bilgi birikimiyle mezun olmak...tabiki 4.sınıf 2.dönem dersleri çok önemli....herkesten fikir alınıp karar verilmeli Smile
4.sınıfa gelince knşruz.... Smile

unndersuspect

Mesaj Sayısı : 2
Yaş : 33
Nerden: : stat
Kayıt tarihi : 01/01/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından BİRgarip Bir 04.01.07 15:12

Yani istatistikten para kazanmak için kaç fırın ekmek yemek lazım

yoksa fırın sahibi mi olmak lazım
BİRgarip
BİRgarip

Mesaj Sayısı : 2
Kayıt tarihi : 27/12/06

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Nedir bu İstatistik?

Mesaj tarafından Farkow Bir 04.01.07 15:19

BİRgarip demiş ki:Yani istatistikten para kazanmak için kaç fırın ekmek yemek lazım

yoksa fırın sahibi mi olmak lazım

işsiz kalsanda ki ztn bulmak zor sakın memur olma Very Happy
çünkü ilk acılcak kapı memur Very Happy
sakıııııııınnnnnnnn Very Happy:D
bak akp geldi babami devamli sürüo serefsizler

programlamaya ilgin varsa tavsiye ederim
Farkow
Farkow

Mesaj Sayısı : 428
Yaş : 30
Kayıt tarihi : 10/12/06

Kullanıcı profilini gör http://www.ranpugin.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

1 sayfadaki 3 sayfası 1, 2, 3  Sonraki

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz